VolRC RAS scientific journal (printed edition)
22.04.202404.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Sustainable development of territories, branches, and production complexes"

The concept for creating the system of sustainable strategy of corporate social responsibility

Hrdinova G.

2 (70), 2014

Hrdinova G. The concept for creating the system of sustainable strategy of corporate social responsibility. Problems of Territory's Development, 2014, no. 2 (70)

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Hatiar, K., Cook, T.M., Sak?l, P. Hcs model 3e ??astn?ckej ergon?mie. A “hcs 3e” model of participatory ergonomics / K. Hatiar, T.M. Cook, P. Sak?l // Internetov? ?asopis MtF STU [Electronic resourse]. – Available at: http:// www.mtf.stuba.sk/docs/in
 2. Hrdinov?, G. N?vrh syst?mu procesn?ch opatren? na zv??enie efekt?vnosti riadiacej ?innosti a motiv?cie v podniku Chirana-Dental, s.r.o. [Text]: bakal?rska pr?ca / G. Hrdinov? // Slovensk? technick? univerzita v Bratislave. Materi?lovotechnologick? fa
 3. Hrdinov?, G., Sak?l, P., 2009. Corporate social responsibility (CSR) versus HCS model 3E [Text] / G. Hrdinov?, P. Sak?l // Radioelektronika, elektrotechnika i energetika. Tezisy dokladov. Tom 2: 15. Me?dunarodnaja nau?notechni?eskaja konferencija stu
 4. Hrdinov?, G. Anal?za mo?nost? vyu?itia a n?vrh syst?mu spolo?enskej zodpovednosti firiem (CSR) vo firme CHIRANA PROGRESS, s.r.o. PIE??ANY. Pr?ca ?VO? [Text] / G. Hrdinov?. – Trnava: MtF STU Trnava, 2009. – 70 str?n.
 5. Hrdinov?, G. Anal?za mo?nost? vyu?itia a n?vrh syst?mu spolo?enskej zodpovednosti firiem (CSR) vo firme Chirana Progress, s.r.o. PIE??ANY [Text] (diplomov? pr?ca) / G. Hrdinov? // Slovensk? technick? univerzita v Bratislave. Materi?lovotechnologick?
 6. Hrdinov?, G. Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR) [Text]: p?somn? pr?ca k dizerta?nej sk??ke a dizerta?n? project / G. Hrdinov? // Slovensk? technick? univerzita v Bratislave. Materi?lovotechnologick? fakulta so s?d
 7. Kuldov?, L. Nov? pohled na spole?enskou odpov?dnost firem. Strategick? CSR [Text] / L. Kuldov?. – Plze?: NAVA, nakladatelsk? a vydavatelsk? agentura, 2012. – 173 str?n.
 8. Pavl?k, M., B?l??k, M. a kol. Spole?ensk? odpov?dnost organizace. CSR v praxi a jak s n?m d?l [Text] / M. Pavl?k, M. B?l??k a kol. – Praha: Grada Publishing, a.s. 2010. – 176 str?n.
 9. Ponick?, P. Kvalita nie je v?sledkom pou?itia n?strojov kvality [Text] / P. Ponick? // Zborn?k 9. N?rodnej konferencie o kvalite «Mana??rstvo kvality vo verejnej spr?ve». – Bratislava: MH SR, Spolo?nos? pre kvalitu, 2012. – 367 str?n.
 10. Porter, M.E. Konkuren?n? v?hoda: jak vytvo?it a udr?et si nadpr?m?rn? v?kon [Text] / M.E. Porter. – Victoria Publishing, a.s., 1993. – 626 str?n.
 11. Sak?l, P., Jerz, V. Opera?n? anal?za v praxi mana??ra [Text] / P. Sak?l, V. Jerz. – Trnava: SP SYNERGIA, 2003. – 335 str?n.
 12. Sak?l, P., Jerz, V. Opera?n? anal?za v praxi mana??ra II – Syst?mov? a opera?n? anal?za [Text] / P. Sak?l, V. Jerz. – Trnava: SP SYNERGIA, 2006. – 335 str?n.
 13. Sak?L, P. a kol. Strategick? mana?ment v praxi mana??ra. 1. Vydanie [Text] / P. Sak?L a kol. – Trnava: SP SYNERGIA, 2007. – 703 str?n.
 14. Sak?l, P., Bo?ek, P., Hrdinov?, G. Ergonomick? aspekty strategick?ho mana?mentu, HCS model 3E a CSR [Text] / P. Sak?l, P. Bo?ek, G. Hrdinov? // Ergon?mia pre 21. storo?ie. Ergon?mia ako n?stroj zvy?ovania produktivity: Zborn?k predn??ok. Pie??any, 27
 15. Sak?l, P., Hrdinov?, G. Corporate Social Responsibility (CSR) verzus HCS model 3E [Text] / P. Sak?l, G. Hrdinov? // Zborn?k z medzin?rodnej vedeckej konferencie «Finan?n? a logistick? ??zen? podniku 2009». – Ostrava: V?B TU Ostrava. – S. 499-505.
 16. Sak?l, P., Hrdinov?, G. a kol. Logistika v?konn?ho podniku. 1. Vyd [Text] / P. Sak?l, G. Hrdinov? a kol. – Trnava: SP SYNERGIA, 2009. – 633 str?n.
 17. Sak?l, P. a kol. Udr?ate?n? spolo?ensky zodpovedn? podnikanie [Text]: rukopis / P. Sak?l a kol. – Trnava: MTF STU, 2013.
 18. Slovensk? technick? univerzita v Bratislave: zoznam publik?ci? za v?etky roky [Electronic resourse]. – Available at: http://publview.stuba.sk/view_publ.php?dv=1&kd=-2&roh=-1&a=69744&chb_pj=-1&chb_vk=- 1&nz_typ=1

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: